تاریخ جزیره کیش

کیش الی سال 23 هجرت هنوز تسلیم عربها نشده بود. اما جزایر کنداب فارس و (منجمله کیش) چون در مسیر تازش های درائی عرب ها به فارس و کرمان قرارداشتند. طبعاً پیش از رسیدن و تاختن عرب ها به استان فارس مورد هجوم آن ها پیمان گرفتند و بدبختانه حکامی جابر به بدست آنها بر آن گمارده شدند. اولین حاکم از سوی عرب ها فردی از قبیله ی عبدا… قیس بود، می گویند اسم جزیره متأخذ از اسم اولین حاکم اسلامی آن قیس است که بعدها به آیین تبدیل شد. البته قبل از دوره ی اسلامی و در طول تاریخ، جزیره مذهب در متون مورخان اجنبی اسم های دیگری داشت. مثلاً در قرن ی دوم میلادی، نام مذهب در نوشته های مورخان کامینانه به یونانی آریانوسیا آرین و بالاخره رزرو تور کیش نوروز 97  جزیره ی ونوس و در زمان اسکندر جزیره ی مرکور، خمین یا خن آمده است. ولی مورخان ایرانی اسم آن را به صوت کیان، کیس، گیس، قیس و حتی برخی به اشتباه قشم نوشته اند. در نیم ی نخست قرن نخست هجری که موعد جنگ ها و خیزش ها و خیزش های ایرانیان علیه اعراب در شهرهای جنوبی و غربی ایران بود، آیین در رهگذار تحرک های سریع شورش های مزبور، مبتلا بحران های شدید گردید و تکاپو بازرگانی و رونق ماضی خویش را از دست داد.

در دوره صفاریان، به گزیده تر در دوران خاندان بویه ( اولین حکومت ایرانیان پس از دوره ی چیرگی اعراب ) که گستره آنان با وسعت نزدیک 5/2 میلیون کیلومتر چهارگوش و بغداد مقر خلفای عباسی را نیز ذیل نفوذ خود داشت و هم چنین در دوره ی سلاطین سلجوقی که دوره ی رونق و بالارفتن فرهنگ، دانش، رفاه و شکوفائی تجارت، به خصوص بازرگانی دریائی بود. کیش این نگین خلیج فارس مجدد رونق خویش را بازیافت و در دوره اتابکان فارس و ملک شاه سلجوقی، در قرن های ششم و هفتم، با قدرتی که اینان درسیاست و کشورداری، به اخص در فارس، کرمان و کنداب فارس داشتند، مذهب به موقعیت راستین خود رسید. این موقعیت پس از هجوم مغولان به ایران نیز، به علت درایت وزرای ایرانی آنها کم و بیش حفظ شد و رونق بازرگانی در آن باقی ماند.