روستای باغو کیش

باغو از آبادی های کهن کیش است کهدر جنوب غربی جزیره پیمان دارد. در حال آماده این آبادی جز چند خانوار دامدار، سکنه دیگری ندارد در بین بومیان حاصلخیزی این منطقه زبانزد است. قیمت ویژه تور کیش در این منطقه بیشه جنجال از گونه ها درختان بومی به چشم میخورد که در آن میان، مجموعه درختان کهنسال لور زیبایی چشمگیری دارد.